Mega Trend คืออะไร

Mega Trend” หมายถึงแนวโน้มหรือแนวโน้มที่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อสังคม ธุรกิจ หรือโลกในขั้นต้น มักมีความยาวนานและมีผลกระทบมากในหลายด้าน เช่น เทคโนโลยีใหม่ แนวโน้มทางสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก การทรงตัวของ “mega trend” เหล่านี้สามารถมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง และมักเป็นประเด็นสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาในองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ

7 Mega Trend ที่ธุรกิจควรจับตา

1. Growing Sustainability การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนก็คือกระบวนการที่บรรลุผลสำเร็จที่ยั่งยืนและไม่เสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมหรือสังคมของเรา ข้อสำคัญในการเริ่มกระบวนการนี้คือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืน ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง

2. Technology Advancement การก้าวกระโดดของเทคโนโลยี

การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีมีผลกระทบใหญ่ทั้งในด้านเศรษฐกิจ, สังคม, และวัฒนธรรม และมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาใช้จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น Artificial Intelligence, RFID, Cloud Computing, 3D Printing

3. Urbanization ความเป็นเมือง

แนวคิดสังคมเมืองเป็นลูกค้า ทําให้มุมมองของโมเดลธุรกิจต่างไปจากเดิม เช่น จาก B2B, B2C จะกลายเป็นแบบใหม่เป็น B2U (Business to Urban) โดยสร้างความเจริญให้กับเมืองเพื่อดึงดูดคนเข้ามาอาศัย การขยายตัวของการอยู่อาศัยสู่ชานเมือง ทำให้ระบบขนส่งขยายตัว

4. Industry 5.0 คนทำงานร่วมกับ AI

การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เริ่มกำลังกลายเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกธุรกิจและองค์กรในปัจจุบัน. การร่วมมือระหว่างมนุษย์และ AI มีข้อได้เปรียบมากมาย

5. Health and wellness

ขณะที่ Aging Society หรือสังคมสูงอายุก็เป็นอีกเทรนด์ที่สังคมโลกต่างให้ความสำคัญ สังคมที่มีคนสูงอายุมากขึ้นเรียกว่า “สังคมที่เกิดความชรา” หรือ “Aging Society” เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากคนไทยมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น และอัตราการเติบโตของกลุ่มคนสูงอายุก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

วิทยาการทางการแพทย์และสุขภาพต่างๆ ใน อนาคต เช่น Nutraceutical, E-Health/M-Health, Health Kiosks, Cybernetics, Healthcare Tourism, Wonder Drugs, Non-Invasive Surgery, Gene Therapy, Robo-doctors

6. Social trend & future society

สังคมจะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นส่วนๆ คนรุ่นใหม่จะมีความเป็น ‘ปัจเจกบุคคล’ พฤติกรรมของ Gen Z ซึ่งกำลังเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ในปัจจุบัน นิยมการแบ่งปันการใช้ทรัพยากร (Sharing economy) การใช้รถ เช่น UBER, ที่พักอาศัย เช่น airbnb แม้กระทั่ง Fitness center

7. การเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานโลก (Micro Supply Chain)

“Micro Supply Chain” หมายถึง การจัดการย่อยในขนาดเล็ก เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า การผลิต การจัดส่ง และการบริการลูกค้า ในขอบเขตที่น้อยลง โดยมักจะมีกลุ่มตัวกระจายที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างแหล่งที่มีขนาดเล็กมาก อาจเป็นกิจกรรมที่เล็กหรือธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจัดการโซ่อุปทานของตัวเอง การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการในระบบโซ่อุปทานเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายมักเป็นจุดมุ่งหมายหลักของระบบ Micro Supply Chain ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการให้การจัดการโซ่อุปทานของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในตลาดและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ.

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bangkokbanksme.com/en/mega-trend-businesses-should-study

ติดต่อเรา